activiteiten

 gebiedsontwikkeling


Project S ontwikkelt voor haar opdrachtgevers woningen (laag- en hoogbouw), maatschappelijk en bedrijfsonroerend goed in zowel binnen- als buitenstedelijke gebieden. In overleg met de betreffende gemeente wordt een ruimtelijke ordeningsprocedure gevolgd, de omgeving geïnformeerd en het project ten uitvoer gebracht.

Hiervoor stelt Project S een haalbaarheidsanalyse op met diverse (her)ontwikkelingsscenario’s. De scenario’s worden op technische, juridische en financiële haalbaarheid getoetst. De fasen worden tussentijds ter beoordeling en vaststelling aan de opdrachtgever voorgelegd door middel van een fasebeslisdocument, inclusief risico-inventarisatie.

In dit kader voert Project S de onderhandelingen en contractvorming met grondeigenaren overheden, (potentiële) huurders, architect, aannemers en adviseurs. Vervolgens coördineert Project S het voorbereidings- en uitvoeringsproces en wordt ten slotte het project opgeleverd.

Alle werkzaamheden worden voor rekening en risico van opdrachtgever uitgevoerd, waarmee Project S haar onafhankelijkheid en belangeloosheid garandeert.

voorbeelden